อียูหนุนโครงการ PANDASIA มุ่งลดความเสี่ยงการระบาดใหญ่พร้อมเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพในไทยและยุโรป

อียูหนุนโครงการ PANDASIA มุ่งลดความเสี่ยงการระบาดใหญ่พร้อมเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพในไทยและยุโรป

ประเทศไทย, ขอนแก่น – โครงการ PANDASIA ศึกษาวิธีการแพร่เชื้อของโรคติดต่อระหว่างสัตว์ คน และสิ่งแวดล้อม และสำรวจการเกิดของการระบาดใหญ่ โดยผลการวิจัยจะถูกนำมาใช้เพิ่มพูนความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในประเทศไทยและทวีปยุโรป

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อจุลชีพก่อโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน เช่น ไวรัสและแบคทีเรีย กำลังเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชากรโลกในระดับที่น่าวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยโรคเหล่านี้มักเกิดในสถานที่ซึ่งเกิดการคลุกคลีกันระหว่างสัตว์ป่าและมนุษย์อยู่เป็นประจำ ทั้งนี้ เนื่องด้วยความหลากหลายของสายพันธุ์ ความหนาแน่นของประชากรมนุษย์ และการเคลื่อนย้าย จึงทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงถือเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่มีการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน รวมทั้งการระบาดใหญ่ที่อาจจะเกิดตามมาอีกด้วย นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพยังส่งเสริมให้การระบาดใหม่มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น โครงการ PANDASIA ซึ่งเป็นโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) จึงมุ่งศึกษาความเสี่ยงของการเกิดการระบาดใหญ่ในประเทศไทย และพัฒนามาตรการป้องกันการระบาด โดยผลการวิจัยจะนำไปใช้เพิ่มพูนความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มและชุมชนเป้าหมายต่าง ๆ