จุดมุ่งหมายและการก้าวข้ามความล้ำสมัย

โครงการ PANDASIA มีเป้าหมายหลักในการตรวจสอบและค้นหาปัจจัยที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนการแพร่ระบาดของโรค ตามระดับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ สังคมชนบท และชุมชนเมือง ผ่านบริบทของข้อมูลเชิงสังคมและเชิงชีววิทยา บนแบบจำลองของการพยากรณ์อัตราการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน รวมทั้งการเกิดโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมภารกิจทั้งหมด 7 ด้าน ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ภารกิจของโครงการ PANDASIA

วัตถุประสงค์เฉพาะ

วัตถุประสงค์เฉพาะที่ 1:

เพื่อพิจารณาและติดตามปัจจัยเสี่ยงเชิงสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาที่ส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน โดยเป็นภารกิจในการระบุถึงกลุ่มประชากร การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยขับเคลื่อนด้านโครงสร้างและปัจจัยขีดกั้น รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาเป้าหมาย (WP1)

วัตถุประสงค์เฉพาะที่ 2:

เพื่อระบุแหล่งกำเนิด และ/หรือรังโรค ที่อาจจะเป็นสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงที่มีกระดูกสันหลัง ที่มีความสำคัญต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในพื้นที่ศึกษาเป้าหมาย รวมทั้งการประเมินถึงการมีอยู่ ความชุกและความหลากลายทางชีวภาพ (WP2)

วัตถุประสงค์เฉพาะที่ 3:

เพื่อประเมินและจำลองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ผิวดิน สิ่งปกคลุมดิน ภูมิอากาศ และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ในศตวรรษที่ 20 ต่อความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน (WP2)

วัตถุประสงค์เฉพาะที่ 4:

เพื่อค้นหาและระบุเชื้อจุลชีพที่อาจจะเป็นเชื้อโรคอุบัติใหม่ ซึ่งพบการแพร่ระบาดจากสัตว์ไปสู่คน โดยมุ่งเป้าสู่ไวรัสในกลุ่มที่สามารถติดเชื้อได้ในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเกิดโรคติดเชื้อในพื้นที่ศึกษาเป้าหมาย (WP3).

วัตถุประสงค์เฉพาะที่ 5:

เพื่อพัฒนาแบบจำลองเชิงแนวคิดด้านนิเวศวิทยา ระบาดวิทยา และวิวัฒนาการ ในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของหลักการโดยทั่วไปและรูปแบบของการแพร่ระบาดในโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนรวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาและวิเคราะห์แบบจำลองข้อมูลเชิงโครงสร้างสมมูลที่เฉพาะเจาะจง (WP4)

วัตถุประสงค์เฉพาะที่ 6:

เพื่อพัฒนาต้นแบบชุดทดสอบไวรัสแบบรวดเร็ว สำหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ สำหรับการระบุการระบาดของโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนในระยะแรกสุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดหรือการแพร่ระบาดในวงกว้าง (WP3)

วัตถุประสงค์เฉพาะที่ 7:

เพื่อสร้างและทดสอบมาตรการทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญ – การร่วมป้องกันการแพร่ระบาดและการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ของโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน (3PL) ในการลดการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนและความเสี่ยงต่อการระบาดใหญ่ (WP5)

ผลลัพธ์และผลกระทบ

ประชากรในประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ในการลดทอนความเสี่ยงของการระบาดของโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการศึกษา วิจัย รวมทั้งการสื่อสารเพื่อเกิดความรู้และความเข้าใจในบทบาทเชิงป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน นอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ทางโครงการ PANDASIA จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่มีความสะดวก เพื่อช่วยในการสร้างกลยุทธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงของการระบาดของโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน นอกจากนี้ ทางโครงการยังจะมีความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อออกแบบและประเมินผลการป้องกันร่วมโดยเฉพาะในประเด็นของการลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายและการระบาดในวงกว้างของโรคติดเชื้อต่าง ๆ ผลลัพธ์ของการวิจัยในครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อทั้งในระดับชุมชน จนถึง ระดับนานาชาติในโลก ภายใต้กรอบแนวความคิดของ สุขภาพหนึ่งเดียว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมในการรับมือสำหรับการระบาดโรคติดเชื้อสัตว์สู่คน โดย ผลการศึกษาจะถูกเผยแผ่ให้กระจายไปในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ในรูปแบบของภาษาที่หลากหลาย ในวารสารวิทยาศาสตร์และการประชุมทางวิชาการ นอกจากนี้ โครงการยังจะใช้เครือข่ายที่กว้างขวางของโครงการเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการวิจัยให้กับวงการวิจัยและเป็นข้อมูลในการสนับสนุนเชิงนโยบาย ข้อมูล เครื่องมือ และข้อมูลประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะถูกสืบทอดต่อไปตลอดช่วงโครงการผ่านฐานข้อมูลสาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนต่าง ๆ ได้รับประโยชน์โดยตรง โดยการสนับสนุนในการดำเนินการตามเป้าหมาย SDG (เป้าหมาย 3.3) อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เกิดจากโรคติดเชื้อ การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของตน และความสามารถในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์บนพื้นฐานของการจัดการโรคที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมการแพร่ระบาดและการจัดการเหตุฉุกเฉิน โครงการ PANDASIA ยังมีเป้าหมายและมีส่วนร่วมกับพลเมือง ในการสร้างรูปแบบของการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาความรู้ ซึ่งความคิดริเริ่มเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและสนับสนุนการตัดสินเชิงนโยบายของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ โครงการจะพยากรณ์ข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมือจากพื้นที่การศึกษาเพื่อประโยชน์ของประชากรในทวีปยุโรปและประชาคมโลก แนวทางนี้จะช่วยเพิ่มมาตรการรับมือระดับชุมชนท้องถิ่นจนถึงระดับนานาชาติ สำหรับการระบาด การแพร่ระบาดในวงกว้าง และภาวะฉุกเฉิน โดยส่งเสริมแนวทางที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งระบบในภาคส่วนต่าง ๆ

ตารางที่ 1. วัตถุประสงค์เฉพาะและผลลัพธ์การวิจัย

วัตถุประสงค์เฉพาะ

ผลลัพธ์การวิจัย

วัตถุประสงค์เฉพาะที่ 1

พิจารณาและติดตามปัจจัยเสี่ยงเชิงสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาที่ส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน โดยเป็นภารกิจในการระบุถึงกลุ่มประชากร การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยขับเคลื่อนด้านโครงสร้างและปัจจัยขีดกั้น รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาเป้าหมาย

ผลลัพธ์การวิจัยที่ 1. ปัจจัยเสี่ยงทางด้านมานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์การวิจัยที่ 2. นโยบายหลัก ผู้กำหนดนโยบาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนจากสัตว์สู่คนในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

ผลลัพธ์การวิจัยที่ 3. ผู้กำหนดนโยบาย ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและรับข้อเสนอแนะสำหรับการประชาสัมพันธ์การป้องกันร่วม

วัตถุประสงค์เฉพาะที่ 2

การศึกษาเพื่อระบุแหล่งกำเนิด และ/หรือรังโรค ที่อาจจะเป็นสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงที่มีกระดูกสันหลัง ที่มีความสำคัญต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในพื้นที่ศึกษาเป้าหมาย รวมทั้งการประเมินถึงการมีอยู่ ความชุกและความหลากลายทางชีวภาพ (WP2)

ผลลัพธ์การวิจัยที่ 4. การมีอยู่และลักษณะประชากรของสัตว์ป่าที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์เลี้ยงในบ้าน

วัตถุประสงค์เฉพาะที่ 3

เพื่อประเมินและจำลองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ผิวดิน สิ่งปกคลุมดิน ภูมิอากาศ และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ในศตวรรษที่ 20 ต่อความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน (WP2)

ผลลัพธ์การวิจัยที่ 5. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ผิวดิน สิ่งปกคลุมดิน ภูมิอากาศ และจำนวนประชากรมนุษย์จากอดีต ที่อาจส่งผลต่อภาวการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่กำหนดและในเป็นต้นแบบในการศึกษา

วัตถุประสงค์เฉพาะที่ 4

ค้นหาและระบุเชื้อจุลชีพที่อาจจะเป็นเชื้อโรคอุบัติใหม่ ซึ่งพบการแพร่ระบาดจากสัตว์ไปสู่คน โดยมุ่งเป้าสู่ไวรัสในกลุ่มที่สามารถติดเชื้อได้ในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเกิดโรคติดเชื้อในพื้นที่ศึกษาเป้าหมาย (WP3).

ผลลัพธ์การวิจัยที่ 6. จัดอันดับรายชื่อไวรัสที่มีความสำคัญในการการแพร่ระบาดจากสัตว์ไปสู่คน ซึ่งสามารถติดเชื้อได้ในเซลล์ของมนุษย์ตามเกณฑ์พิจารณาจากการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์และการทดลองในห้องปฏิบัติการ

ผลลัพธ์การวิจัยที่ 7. ไวรัสที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดจากสัตว์สู่คนและลักษณะเฉพาะในสัตว์แต่ละชนิดในพื้นที่การศึกษา

ผลลัพธ์การวิจัยที่ 8. ค้นหาและระบุไวรัสเพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงที่มีความแม่นยำสูง

ผลลัพธ์การวิจัยที่ 9. ไวรัสที่ใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาชุดตรวจไวรัสสำเร็จรูปแบบรวดเร็ว

วัตถุประสงค์เฉพาะที่ 5

เพื่อพัฒนาแบบจำลองเชิงแนวคิดด้านนิเวศวิทยา ระบาดวิทยา และวิวัฒนาการ ในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของหลักการโดยทั่วไปและรูปแบบของการแพร่ระบาดในโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนรวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาและวิเคราะห์แบบจำลองข้อมูลเชิงโครงสร้างสมมูลที่เฉพาะเจาะจง (WP4)

ผลลัพธ์การวิจัยที่ 10. แบบจำลองเครือข่ายทางระบาดวิทยาที่มีความยืดหยุ่นสูง กระบวนการที่สำคัญของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน

ผลลัพธ์การวิจัยที่ 11. แบบจำลองเชิงตรรกะทางนิเวศวิทยาที่พัฒนาขึ้นโดยความเชื่อมโยงด้านระบาดวิทยาและวิวัฒนาการของความรุนแรงของการระบาด

ผลลัพธ์การวิจัยที่ 12. กรอบร่วมของวิวัฒนาการและระบาดวิทยาในแบบจำลองเชิงพื้นที่เกี่ยวข้องกับพื้นศึกษา

วัตถุประสงค์เฉพาะที่ 6

เพื่อพัฒนาต้นแบบชุดทดสอบไวรัสแบบรวดเร็ว สำหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ สำหรับการระบุการระบาดของโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนในระยะแรกสุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดหรือการแพร่ระบาดในวงกว้าง (WP3)

ผลลัพธ์การวิจัยที่ 13. ระเบียบวิธีการของ ELISA ที่ได้รับการพัฒนาและใช้เป็นวิธีการมาตรฐานในการทดสอบและตรวจหาเชื้อไวรัสที่มีการแพร่ระบาดจากสัตว์สู่คน

ผลลัพธ์การวิจัยที่ 14. ต้นแบบชุดตรวจไวรัสสำเร็จรูปแบบรวดเร็วที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมีความไวและความจำเพาะสูงเมื่อเทียบกับวิธี ELISA

วัตถุประสงค์เฉพาะที่ 7

เพื่อสร้างและทดสอบมาตรการทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญ – การร่วมป้องกันการแพร่ระบาดและการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ของโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน (3PL) ในการลดการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนและความเสี่ยงต่อการระบาดใหญ่ (WP5)

ผลลัพธ์การวิจัยที่ 15. แนวคิด (เผยแพร่เป็นเอกสารสรุปนโยบายและเอกสารทางวิชาการ) ของความรู้ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดและการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน

ผลลัพธ์การวิจัยที่ 16. การร่วมป้องกันชนิด 3PL ที่สร้างขึ้นร่วมกัน (ทดสอบในการประเมินผลกระทบเชิงสาเหตุแบบกึ่งทดลอง โดยมีระเบียบวิธีการที่เกี่ยวข้องและเอกสารผลลัพธ์หลัก รวมทั้งบทสรุปเชิงนโยบายและชุดเครื่องมือสำหรับการนำไปใช้ในชุมชนอื่น ๆ)