PANDASIA วางแผนออกภาคสนามเพื่อเก็บตัวอย่างสัตว์ ในจังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย

ชุดงานที่ 3 และชุดงานที่ 4 ของโครงการ PANDASIA จัดทำแผนการจัดเก็บและขนส่งตัวอย่างสัตว์ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การประชุมเพื่อหารือแผนดังกล่าว จัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2567 โดย ดร. Hans Overgaard หัวหน้าโครงการ PANDASIA เป็นประธานในการประชุมที่จัดขึ้น ณ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร. Overgaard ยังให้การต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตแห่งนอร์เวย์ (Norwegian University of Life Sciences, NMBU) ซึ่งปัจจุบันกำลังเขียนวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและโครงการ PANDASIA