PANDASIA: การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุดงานที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย​

PANDASIA: การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุดงานที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย​

กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ PANDASIA ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 กันยายน 2566 และพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18 ถึง 25 มกราคม 2567 โครงการ PANDASIA ด้วยทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) และ UK Research and Innovation (UKRI) ทีมชุดงานที่ 1 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก (UKHD) และมหาวิทยาลัยควีนแมรี่แห่งลอนดอน (QMUL) ในการสนับสนุนการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาครัฐส่วนกลาง ระดับจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น องค์กภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับชุมชนเพื่อรับข้อมูล ว่าด้วยนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาดและความเสี่ยงล้นในระดับจังหวัด อำเภอ และชุมชน โดยทีมวิจัยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดเชียงราย